مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Linux Micro (83 موجود است) - 1 G de Espacio.
10 Gigas de Trafico Mensual.
Velocidad de Puerto 100MB .
Cuentas de Correo Ilimitadas.
Webmail.
Panel de Control.
1 Dominio Soportado.
Fantastico y otros scripts.
PHP5 / Perl.
Base de datos MySQL Ilimitadas.

Linux Básico - 3 G de Espacio.
50 Gigas de Trafico Mensual.
Velocidad de Puerto 100MB .
Cuentas de Correo Ilimitadas.
Webmail.
Panel de Control.
1 Dominio Soportado.
Fantastico y otros scripts.
PHP5 / Perl.
Base de datos MySQL Ilimitadas.

Linux Avanzado - 5 G de Espacio.
100 Gigas de Trafico Mensual.
Velocidad de Puerto 100MB .
Cuentas de Correo Ilimitadas.
Webmail.
Panel de Control.
2 Dominio Soportado.
Fantastico y otros scripts.
PHP5 / Perl.
Base de datos MySQL Ilimitadas.

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.235.41.241) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution